Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 461 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Stavební práce

Umisťovat stavby lze jen na základě územního rozhodnutí a provádět je lze jen podle stavebního povolení. Územní řízení o umístění jednoduché stavby (rodinného domu) může stavební úřad sloučit se stavebním řízením v případech, kdy podmínky pro umístění jsou vzhledem k poměrům v území jednoznačné. Pokud stavebník žádá o stavební povolení ke stavbě rodinného domu, k níž bylo vydáno samostatné územní rozhodnutí nebo u které bude územní rozhodnutí sloučeno se stavebním řízením, předkládá stavebnímu úřadu žádost o stavební povolení, které podle povahy obsahuje:

 1. jméno(název) a adresu (sídlo) stavebníka
 2. druh, účel, místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby,
 3. parcelní čísla a druhy stavebního pozemku, popřípadě pozemků, které se mají použít jako zařízení staveniště (např. část veřejného prostranství) a dále parcelní čísla sousedících pozemků a staveb na nich s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitostí,
 4. jméno (název) , adresu a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky, svépomocí),
 5. základní údaje o stavbě, její členění, technickém nebo výrobním zařízení, o budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních,
 6. seznam a adresy účastníků stavebního řízení, které jsou stavebníkovi známé,
 7. orientační náklad na provedení stavby.

K žádosti se připojí:

 1. doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo že má k pozemku jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu,
 2. projektová dokumentace stavby (projekt) ve dvou vyhotoveních (není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, předkládá se ve třech vyhotoveních),
 3. rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy,
 4. územní rozhodnutí, jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k povolení stavby,
 5. základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, o budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních,
 6. prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby, bude-li stavba prováděna svépomocí.

Stavební úřad oznámí zahájení stavebního řízení nebo sloučeného územního a stvebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením. Místo a den ústního jednání, případně místního šetření, sdělí stavební úřad jeho účastníkům nejméně 15 dnů předem (u stavebního řízení nejméně 7 dnů předem) a současně upozorní účastníky, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Podle výsledků stavebního řízení vydá stavební úřad stavební povolení, nebo žádost zamítne. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k nadřízeného orgánu podáním u příslušného stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal.
Po nabytí právní moci stavebního povolení obdrží stavebník jedno ověřené vyhotovení projektové dokumentace a štítek, na němž je uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky, svépomocí), zhotovitel, pokud je v době vydávání stavebního povolení znám, osoba, která u stavby prováděné svépomocí odpovídá za odborné vedení realizace stavby, orgán, který stavbu povolil, a kdy je termín dokončení stavby. Stavebník je povinen před zahájením stavby tento štítek o povolené stavbě umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do doby kalaudace stavby.
Za vydání stavebního povolení stavebník po vyzvání stavebním úřadem zaplatí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacení správního poplatku je podmínkou pro vydání stavebního povolení.

Poplatky jsou stanoveny ve výši:

300 Kč za rodinný dům,
300 Kč za garáž,
300 Kč za přípojky, bazén, ČOV.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722