Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 462 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Stavební práce

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. V průběhu stavby může dojít k různým změnám vyvolaným například záměry stavebníka. V takovém případě je nutné změnu předem projednat se stavebním úřadem.

Pokud se jedná o nepodstatnou změnu, sdělí stavební úřad stavebníkovi, že ji projedná v rámci kolaudačního řízení. S kolaudačním řízením může být spojeno řízení o změně stavby, pokud se skutečné provedení stavby podstatně neodchyluje od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. V případě jiné než nepodstatné změny musí stavebník předem požádat stavební úřad o povolení změny stavby před jejím dokončením. Toto řízení je obdobné stavebnímu řízení včetně náležitostí podání, které je upraveno ve vyhlášce č. 132/1998 Sb.

Kolaudační řízení se zahajuje na písemný návrh stavebníka. Návrh může podat i budoucí uživatel, musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje:

  1. označení a místo stavby
  2. doklad o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a
  3. rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popř. jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.

Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení kolaudačního řízení. Nejméně 7 dnů před konáním ústního jednání spojeného s místním šetřením se předkládají:

  1. doklad o vytyčení stavby,
  2. doklady o výsledcích předložených zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu,
  3. projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolování změny stavby před jejím dokončením,
  4. výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby, tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením,
  5. zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán,
  6. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a další podklady stanovené v podmínkách stavebního povolení (např. pro stavby na území hl. m. Prahy, doklad o předání geodetické dokumentace na Institut městské informatiky hl. m. Prahy).

V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat zájmy společnosti, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.

Zjistí-li stavební úřad při kolaudačním řízení na stavbě závady bránící jejímu užívání, zejména nejsou-li splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení, stanoví lhůtu pro jejich odstranění a řízení přeruší. Jedná se například o závažné vady a nedodělky, ale i o předložení nezbytných dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, např. revizní zprávy o elektrické instalaci. Kolaudačním rozhodnutím se povoluje užívání stavby k určenému účelu, je-li to zapotřebí, stavební úřad stanoví podmínky pro užívání.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722