Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 562 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Územní plány

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem, jež má fukci jak regulační, tak motivační. Platný územní plán, uložený na okresním úřadu, je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.

Průzkumy a rozbory, tato část územního plánu, obsahuje důkladnou analýzu všech funkčních systémů (bydlení, výroby, rekreace, infrastruktury apod.).

Výsledkem návrhové části územního plánu (děje se složitým procesem projednávání, a to ve dvou krocích - koncept řešení a návrh) je kompromis v rozvoji jednotlivých funkcí v zájmu celku. Nejdůležitější součástí územního plánu je závazná část, kde jsou v textové i grafické podobě specifikované:

Regulativy funkčího využití území - každému pozemku v řešeném území je přiřazena určitá funkční náplň podrobně popsaná v textu, bývá určeno, které stavby, resp. aktivity jsou dominantní, vhodné nebo výjimečně přístupné. Funkční regulace se uplatní vždy při umístění stavby nebo souboru staveb, úpravě stavby, změně využití stavby nebo ploch.

Regulativy prostorového uspořádání - regulovány bývají jak půdorysné rozměry (uliční, stavební a regulační čáry nebo koeficienty zastavění atd.), tak výškové rozměry staveb ( počet pater, výška římsy apod.). Prostorová regulace se uplatní při umístění stavby nebo úpravě existující stavby.

Vymezení veřejně prospěšných staveb ( např. tras komunikací, pozemků pro stavbu škol atd.) - pro ně lze pozemky, astavby a práva k nim vyvlastnit.

Důležité jsou i další části územního plánu - např. návrh dopravy, návrh řešení technického vybavení (zejména vodohospodářské a energetické systémy), návrh místního systému ekologické stybility atd.
Vedle územního plánu mohou existovat i jiné materiály. Mohou to být např. : Rozvojové studie sídel, strategické rozvojové plány, urbanistické studie. Dále pak Generely dopravy, infrastruktury, rekreace, školství a dalších oblastí.

Pokud je investorský záměr v souladu s územním plánem, je možné přejít k dalším, pro investory konkrétnějším

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722