Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 506 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Architektonické práce

Umisťovat stavby, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí, kterým je :

  • rozhodnutí o umístění stavby
  • rozhodnutí o využití území
  • rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu
  • rozhodnutí o stavební uzávěře
  • rozhodnutí o dělění a zcelovámí pozemků

Územní rozhodnutí nevyžadují :

  • stavební úpravy a udržovací práce
  • drobné stavby
  • stavby umisťované v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se nemění vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
  • informační, reklamní a propagační zařízení
  • dělení nebo zcelování pozemků, pokud podmínky pro ně jsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením

Územní řízení o umístění jednoduché stavby nebo její přístavby či nástavby a staveb rozvodů inženýrských sítí může stavební úřed sloučit se stavebním řízením v případech, kdy podmínky umístění jsou vzhledem k poměrům v území jednoznačné. U jiných staveb a jejich změn lze také postupovat jen tehdy, je-li pro dané území schválen územní plán zóny nebo územní projekt zóny anebo regulační plán

Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití území je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky územního řízení o chráněném území nebo o ochranném pásmu, o stavební uzávěře a o dělení nebo zcelování pozemků jsou navrhovatelé a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná praáva k pozemkům na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníkem každého územního řízení je obec a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává.

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je územně plánovací dokumentace. Nebyla-li pro dané území zpracována, opatří stavebí úřed jiné podklady v rozsahu nezbytném pro územní rozhodnutí, například územně plánovací podklady, skutečnosti zjištěné vlastním průzkumem a při místním šetření.

V územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území pro navrhovaný účel a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v území. Jimi zabezpečí zejménasoulad s cíly a záměry územního plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území, věcnou a časovou koordinací jednotlivých staveb a jiných opatření v území, požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a rozhodne o námitkách účastníků řízení.

Rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o využití území platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nestanovil-li stavební úřad v odůvodněných případech delší lhůtu. Nepozbývá však platnosti, pokud byla v těchto lhůtách podána žádost o stavební povolení nebo povolení nebo povolení k trénním úpravám a pracím nebo bylo-li započato využití území ke stanoveným účelům.

Stavební úřad může z podnětu navrhovatele nahradit územní rozhodnutí, které je v právní moci, novým územním rozhodnutím, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. Za stejných okolností může stavební úřad nahradit územní rozhodnutí, které vydal z vlastního podnětu.

Územní rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení. Veřejnou vyhláškou se oznámí územní rozhodnutí o umístění liniové stavby, a v odůvodněnýchpřípadech též o umístění stavby zvlášť rozsáhlé, s velkým počtem účastníků řízení, jakož i rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu a rozhodnutí o stavební uzávěře, týká-li se rozsáhlého území.
Doručení se provede vyvěšením územního rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Poslední den této lhůty je dnem doručení..

Další podrobnosti lze nalézt v úplném znění zákona č. 50/1976 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákony č. 103/199 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 262/1922 Sb., č. 43/1994 Sb., č. 19/1997 Sb. a č. 83/1998 Sb.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722