Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 461 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Co je dobré vědět

Informace o pozemku lze získat především na příslušném stavebním a katastrálním úřadě.

Stavební úřady v obvodu své působnosti spravují územně plánovací dokumentaci a na jejím základě provádějí územní řízení, v němž rozhodují o umisťování staveb, využívání území a ochraně důležitých zájmů v území.

Katastrální úřady spravují katastrální operát, tedy informace o nemovitostech, které jsou uspořádány v měřickém operátu, písemném operátu, ve sbírce listin a sumarizačním výkazech.
Lze tedy zjistit potřebné identifikační údaje a nezbytné informace o vlastnických a jiných věcných právech. Každý občan má právo za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu si pořizovat z katastrálního operátu pro svou potřebu bezúplatně opisy, výpisy nebo náčrty včetně údajů o právních vztazích k nemovitostem. Na požádání za správní poplatek nebo za stanovenou cenu poskytují katastrální úřady a jejich detašovaná pracoviště i některé další služby, například výpisy, opisy, kopie map, identifikaci parcel nebo kopie listin z jejich sbírky v katastrálním operátu.

Pokud by při koupi pozemku došlo ke změně průběhu jeho vlastnických hranic, je pak nezbytnou součástí návrhu na vklad vlastnického práva k předmětnému pozemku do katastru nemovitostí kromě kupní smlouvy i geometrický plán, v němž jsou náležitosti změny hranic pozemku dokumentovány.

Další informace můžete nalézt v rubrice Geodetické práce nebo v příslušných právních předpisech (například ve vyhlášce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákony České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákonu č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů atd.) nebo v příručkách o katastru nemovitostí.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722